Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost J + Consult, spol. s r.o., IČ: 416 930 19, se sídlem Čapkova 2/195, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4989 prohlašuje, že chrání osobní údaje dotčených osob před zneužitím v souladu s platnou legislativou.

Zveřejněním těchto zásad poskytujeme informace dotčeným osobám o zpracování osobních údajů naší společností a o právech těchto subjektů údajů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, například e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa apod. Zpracování těchto údajů je pro nás nezbytné zejména pro poskytování produktů a služeb našim zákazníkům.

Při zpracování osobních údajů vycházíme ze zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

Společnost J + Consult, spol. s r.o. je správce osobních údajů. Jedná se především o data o svých zákaznících, partnerech nebo jejich zástupcích, o svých zaměstnancích nebo žadatelích o zaměstnání.

J + Consult, spol. s r.o. jako správce osobních údajů

Co nás opravňuje zpracovávat osobní údaje

Právním základem pro zpracování osobních údajů naší společností je

 • plnění smlouvy uzavřené mezi námi a zákazníkem
 • povinnost zpracovávat osobní údaje daná zvláštními zákony
 • náš oprávněný zájem zpracovávat takové osobní údaje, kdy nám to umožňuje platná zákonná úprava
 • poskytnutí souhlasu s účelem zpracování osobních údajů zákazníkem.

 

Zpracováváme následující osobní údaje

 • identifikační údaje účtu – jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, e-mailová adresa
 • kontaktní a identifikační údaje zákazníka – e-mailové adresy pro komunikaci, telefon, adresa, IČ, DIČ
 • údaje o zákazníkových objednávkách a službách – podoby objednávek a služeb, jejich platby, změny a rozsah využívání služeb
 • údaje o komunikaci se zákazníkem – e-mailová, SMS, chat a telefonní komunikace za účelem poskytnutí podpory zákazníkovi při využívání našich služeb
 • údaje potřebné k funkčnosti webových stránek – soubory cookies našich webů. V případě, že uživatel/zákazník zamezí využití cookies ve svém prohlížeči, bere na vědomí, že naše webové stránky nemusí fungovat správně
 • údaje o chování zákazníka na webu a při čtení zpráv – soubory cookies sledovacích služeb. Údaje využíváme při vývoji a zlepšování služeb a webových stránek.
 • údaje o zaměstnancích – údaje potřebné pro uzavření smlouvy, údaje pro prezentaci na webu a údaje potřebné pro zpracování mezd a odvodů dle příslušných zákonů

Zdroje pro získávání osobních údajů

Osobní údaje zpravidla získáváme přímo od našich zákazníků, kteří nám je poskytnou v souvislosti s objednáním služeb, vznikem smluvního vztahu, vytvořením a používáním zákaznického účtu, při komunikaci se zákazníkem pomocí e-mailu nebo chatu.

 

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů.

Osobní údaje spojené s vedením účtu a poskytováním produktů a služeb uchováváme po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.

V případě uplatnění „práva na výmaz” osobních údajů ze strany zákazníka nejsou tímto požadavkem dotčeny naše povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsme vázáni.

 

Zpracování osobních údajů dalšími zpracovateli

Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S těmito zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů a tito zpracovatelé údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů.

 

Zpracovatele využíváme pro

 • provoz marketingových nástrojů
 • komunikaci se zákazníky pomocí telefonu, SMS a chatu
 • služby zpracovávající zásilky
 • zpracování mezd.

 

Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

 

Práva související s ochranou osobních údajů

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má zejména

 • právo na přístup, kdy má zejména právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho je zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme.
 • právo na opravu, kdy bez zbytečného odkladu po patřičném ověření údajů takovou změnu provedeme.
 • právo na výmaz, kdy nás zákazník může požádat o vymazání osobních údajů, které zpracováváme. Toto právo se neuplatní do doby, dokud nás ke zpracování zavazují zvláštní zákony nebo jiné smluvní vztahy.
 • právo na omezení zpracování, které umožňuje zákazníkovi omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování.
 • právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se zákazník domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování.
 • právo na přenositelnost údajů, které zpracováváme automatizovaně. Takové údaje jsou předány v běžném strojově čitelném formátu, je-li to technicky proveditelné.
 • právo podat stížnost, zejména domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Stížnost může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Jak nás kontaktovat

V případě, že nás budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit pomocí e-mailu jconsult@jconsult.cz.

 

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto stránkách.

 

Účinnost této verze Zásad ochrany osobních údajů je 25. 5. 2018.